Мапата на секторите во Град Скопје е изработена со цел полесна ориентација во Град Скопје во поглед на локациска поставеност на одделенијата и секторите во градот.