Предизвици

Скопје Лаб објавува тематски предизвици кои се идентификувани од Град Скопје или предложени од Вас, за кои ќе се бараат решенија. Секој предизвик ќе биде отворен одредено време и во тој период секој регистриран корисник ќе може да предлага идеи, остава коментари и да гласа за омилената идеја. 

Последни идеи

Идеи за Град Скопје

Секој регистриран корисник може да поднесува идеи. Идеите може да се на најразлични теми но треба да се поврзани со подобрување на постоечки или воведување на нови услуги во Град Скопје, нови проекти, измена или креирање нови политики кои се од бенефит за градот и граѓаните.

Идеите може, а и немора да се однесуваат на тековно објавени предизвици.

Предложи идеја