Prezentacija na programa za zivotna sredina 2019 godina (4)

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?